Beleidsplan

Doelstelling stichting Goekoopfonds 2018-2026

Het Goekoopfonds kan financiële ondersteuning bieden aan projecten ten behoeve van ontwikkeling van zangtalent, onderzoek met betrekking tot Ithaka, Oudheidkundige musea en de culturele programmering van de Pieterskerk in Leiden. Hierbij kan worden gedacht aan talent dat een zetje nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een bijdrage aan een masterclass, aan verdere professionalisering of juist ondersteuning in de beginfase van talentontwikkeling. Ook kan worden gedacht aan kortlopende studies of de voorbereiding van wetenschappelijke publicaties. 

Het Goekoopfonds streeft ernaar om tot 2026 jaarlijks circa 10.000 euro te doneren aan projecten die binnen de doelstelling van de stichting passen en die door het bestuur positief zijn beoordeeld. Per project doneert de stichting een bedrag van maximaal 5.000 euro. 

Algemeen beleid en werkzaamheden i.h.k.v. ondersteuning aan projecten

Ten aanzien van het realiseren van bovenstaande doelstelling is het volgende van belang:

·         Wanneer er in de periode 2018-2026 kan worden aangevraagd, vermeldt de stichting een sluitingsdatum op zijn website en roept eventuele kandidaten op om een aanvraag in te dienen. In 2018 kunnen tot 1 november aanvragen worden ingediend die betrekking hebben op de ontwikkeling van zangtalent. Kijk in het menu bij Aanvragen naar de eisen waar aanvragen aan moeten voldoen.   

·         Als een persoon of organisatie in aanmerking komt voor een financiële bijdrage, zal deze worden uitgekeerd. Het besluit daaromtrent wordt genomen door het bestuur van de stichting.

·         Het Goekoopfonds keert geen financiële bijdragen uit op basis van een vaste kalender.

·         De werkzaamheden van de stichting bestaan uit hetgeen hierboven is vermeld met daarnaast alle andere activiteiten die nodig zijn om te voldoen aan de doelstellingen.

 

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt passief beheerd en zal tot 2026 worden aangewend voor donaties. 

 

Besteding van het vermogen

De eventueel te ondersteunen projecten dienen zich aan via de website of uit het eigen netwerk. Gezien het beperkte beschikbare budget en de duidelijke doelstelling heeft het fonds geen behoefte aan ontvangst van aanvragen van derden.